Ep18 ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่

ผลของการ “กลับใจ” กับ “ไม่กลับใจ” แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางหนึ่งคือความเจริญรุ่งเรือง (prosperity) อีกทางคือถูกทำลาย ถ้าเลือกพระเจ้าคือเลือกความยั่งยืน ผู้เชื่อศรัทธาจะเข้าใจ ยิ่งเปลี่ยนชีวิตเท่าใด ยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป

            การเชื่อศรัทธาพระเจ้ากับการกลับใจใหม่เป็นเรื่องเดียว แสดงถึงการยอมรับพระองค์ ตั้งใจดำเนินชีวิตในความชอบธรรมตามน้ำพระทัย การเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ปากพูดว่าตัวเองเป็นคริสเตียน หรือคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้า แต่ภายในไม่เปลี่ยนด้วยฤทธิ์เดชพระคุณ คนที่เปลี่ยนจริงจะยิ่งสัมผัสพระเจ้ามากขึ้น

            โยบ.36:11-12 อธิบายผลลัพธ์ของการกลับใจหรือไม่กลับใจแบบรวบย่อ ดังนี้

โยบ.36:11-12

11 ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟังและปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ

If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment.

12 แต่ถ้าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟัง เขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู้

But if they do not listen, they will perish by the sword and die without knowledge.

            ไม่ว่าจะกลับใจหรือไม่ ทั้ง 2 ทางมีผลลัพธ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว

1. เลือกกลับใจ (11)

            พวกที่เลือกกลับใจ ติดตามปรนนิบัติพระองค์ (รับใช้พระเจ้า) พระองค์จะดูแลเขาทั้งชีวิต เป็นพระสัญญาที่พระเจ้ามอบแก่คนของพระองค์

            “เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ”

            โยบ.36:11พูดคล้ายโยบ.21:13

โยบ.21:13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็เจริญ และเขาลงไปที่แดนคนตายในพริบตาเดียว

They spend their years in prosperity and go down to the grave in peace.

            รากศัพท์คำว่า “ความสุขใจ” หรือ “in contentment” (NIV) ในข้อ 11 คือ נָעִים  (อ่าน naw-eem') หมายถึง การพิพากษา ความสุขใจ ความชื่นใจ

            ใช้ในหลายที่ เช่น 

สภษ.22:18 เพราะถ้าเจ้ารักษาถ้อยคำและความรู้นั้นไว้ในตัวเจ้า และพร้อมที่จะพูดคำเหล่านั้นเสมอ มันจะเป็นความชื่นใจแก่เจ้า

            พระพรเหล่านี้เป็นพระสัญญา ผู้เชื่อทุกคนที่ปฏิบัติตามจะได้รับ

            สำคัญกว่าความสุขทางกายกับใจคือความอิ่มเอมฝ่ายวิญญาณ วิญญาณจิตที่สัมผัสพระคุณความรักอย่างลึกซึ้ง ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์

            ผู้ที่พบความอิ่มเอมฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าทรงรักเขา พระองค์กับเขาผูกพันกัน

            คนที่ชีวิตเปลี่ยนจริงจะยิ่งสัมผัสพระเจ้ามากขึ้น

2. เลือกไม่เชื่อฟัง (12)

            ไม่เชื่อฟังคือไม่ฟังคำเตือน ไม่ขอกลับใจ ผลคือ “ถูกทำลาย”

            “พินาศด้วยดาบ” คือโดนทำลายด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อันตรายต่อชีวิต ไม่จำต้องเป็นหอกดาบเสมอไป

            คำว่า “ความรู้” ในวลี “ตายโดยปราศจากความรู้” หมายถึงความรู้ในทางพระเจ้า เขาไม่รู้หรือเข้าใจผิด หรือเข้าใจที่สมองแต่ไม่ลงลึกที่ระดับวิญญาณจิต

            อธิบายขยายความ: โยบบทที่ 36 ย้ำความจริงเรื่องการพิพากษาจากพระเจ้า เตือนอีกครั้งว่าผลของการกลับใจกับการเลือกทำบาปเป็นอย่างไร พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก ผู้สร้างสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราได้กำหนดผลลัพธ์ล่วงหน้าแล้ว ย้ำเตือนว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่ ทรงกระทำการของพระองค์ อยู่ที่มนุษย์จะยอมรับหรือไม่

            โยบ.36:11-12 ย้ำเตือนผลของการ “กลับใจ” กับ “ไม่กลับใจ” แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางหนึ่งคือความเจริญรุ่งเรือง (prosperity) อีกทางคือถูกทำลาย ถ้าเลือกพระเจ้าคือเลือกความยั่งยืน ผู้เชื่อศรัทธาจะเข้าใจ ยิ่งเปลี่ยนชีวิตเท่าใด ยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป

          และพึงตระหนักว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ปากพูดว่าตัวเองเป็นคริสเตียน หรือคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้า แต่ภายในไม่เปลี่ยนด้วยฤทธิ์พระคุณ

          เปลี่ยนด้วยฤทธิ์พระคุณ” (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

            เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนเป็นคนดี มาโบสถ์ประจำ ถวายตัวรับใช้พระเจ้า อาจเป็นคริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นอีกรูปแบบของคริสเตียนผู้นับถือศาสนา

            ส่วนผู้ที่เปลี่ยนด้วยพระคุณความรักนั้น "ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่” ยิ่งสัมผัสพระเจ้าลึกซึ้ง (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

            อย่าหลงเลย ใครมีหูจงฟัง

-----------------------