Ep17 พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์อย่างไร

พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์ ปลดปล่อยให้เป็นไท ด้วยการที่พระองค์เข้ามาดูแลชีวิตผู้เชื่อ นำทิศนำทาง ปกป้องให้ผ่านพ้นอันตราย จนได้รับชีวิตนิรันดร์ ขอเพียงผู้เชื่อ “ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง ตั้งใจอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” เพียงเท่านี้ก็พ้นจากทุกข์นิรันดร์

            โลกนี้เป็นโลกแห่งความบาป สังคมบาป มนุษย์ทำบาปต่อกันและกัน ทำร้ายกัน บีบบังคับกดขี่ เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย พระเจ้าเข้ามาช่วยปลดปล่อยคนของพระองค์จากความทุกข์ต่างๆ

            ความทุกข์รวมถึงความขัดสนฝ่ายวิญญาณ ความยากลำบากในสงครามฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยง จะเลี้ยงดูเยียวยา สั่งสอนว่ากล่าว ปกป้องคนของพระองค์

            อ่าน สดด.23

สดด.23:1-4

1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

            สดด.23:1-4 ชี้ว่าพระเจ้าดูแลทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

            อธิบายขยายความ: ดาวิดเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปในสมัยนั้นที่ต้องช่วยเลี้ยงแกะ จึงมีประสบการณ์การดูแลฝูงแกะอย่างดี และ “เป็นพยาน” ยกประสบการณ์ที่ตนได้รับการดูแลจากพระเจ้าเทียบกับการเลี้ยงแกะ สดด.23 บรรยายอย่างชัดเจน

            วิธีช่วยให้พ้นทุกข์ จากสดด.23:6

สดด.23:6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.

            หลักการที่เอ่ยถึงตอนนี้คือ

            1) ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง (6ก)

            พระเจ้าประสงค์สำแดงว่าอยู่ใกล้ผู้เชื่อ ขอเพียงผู้นั้นตอบสนองแล้ว “ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป”

            คำว่า “ความดี” หมายถึงความดีของพระเจ้า (your goodness) คือพระลักษณะพระองค์ เช่น ความรักความเมตตา ความปรารถนาดี การช่วยกู้ อวยพรสารพัด ฯลฯ

            ความดีหรือสิ่งดีต่างๆ จะปรากฏกับคนของพระเจ้า “ที่ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง” ตามที่ดาวิดประกาศขอติดตามพระเจ้าเช่นนั้น (สดด.23:6ข)

            2) ขออยู่กับพระเจ้าตลอดไป (6ข)

            ดาวิดประกาศตัว “ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์”

            ดาวิดพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกใน สดด.27:4

สดด.27:4 ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

            คำว่า”อยู่พระนิเวศของพระเจ้า” ของดาวิดหมายถึงการได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในพลับพลา  ข้อนี้ให้หลักการสำคัญคือสัมผัสพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์ (27:4ข) จนสามารถพินิจพิจารณา “ดูความงามของพระเจ้า”

            พระเจ้าสำแดงหลากหลายแบบ (ขึ้นกับพระองค์) สดด.27:4 เอ่ยถึง “ความงามของพระเจ้า” อันหมายถึงพระสิรินั่นเอง (ดาวิดไม่ได้เห็นตัวพระเจ้าจริงๆ พระองค์สำแดงบางอย่างให้ดาวิดสัมผัสได้)

            จึงเป็นหลักการว่าการแสวงหาพระเจ้าไม่ว่าจะส่วนตัวหรือส่วนรวม (นมัสการในคริสตจักร) ควรเข้าถึงจุดที่สัมผัสพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์

            ไปคริสตจักรหรือแสวงหาพระเจ้าส่วนตัวต้องพยายามไปให้ถึงจุดพบพระเจ้า

            คำถาม: วันนี้ท่านไปคริสตจักรเพื่อสิ่งใด แสวงหาอะไร

            “ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ”

            2. อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

            ประโยค “และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” (สดด.23:6ข) มีความหมาย 2 ประการ

            1) ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง

            ตามที่ได้อธิบายแล้วว่า ความดีหรือสิ่งดีต่างๆ จะอยู่หรือปรากฏกับคนของพระเจ้า “ที่ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง” (สดด.23:6ข)

            เรื่องราวของดาวิดปรากฎตั้งแต่ที่ท่านเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมากมาย ช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์และช่วงหนีตาย แกล้งทำตัวเป็นคนบ้า เป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากศูนย์จนเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ถูกลูกตัวเองยึดอำนาจ และกลับมาปกครองอิสราเอลอีกครั้ง อยู่จนแก่เฒ่า พระเจ้าให้ดาวิดสร้างพลับพลา (พลับพลาดาวิด) ออกแบบจัดเตรียมสร้างพระนิเวศ (เสร็จสมบูรณ์ในสมัยซาโลมอนบุตรชายของท่าน) เขียนบทเพลงสดุดีมากมายที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล

            ชีวิตดาวิดพิสูจน์แล้วว่าท่านติดตามพระเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กเลี้ยงแกะ ประสบเหตุการณ์มากมาย ผ่านการทดสอบทดลอง ทำถูกบ้างผิดบ้าง เติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นตามลำดับ ทั้งหมดนี้พระองค์ทรงนำจนบรรลุการทรงเรียก เป็นตัวอย่างให้ผู้เชื่อรุ่นหลังได้ศึกษา

            2) ชีวิตนิรันดร์

            พระนิเวศของพระเจ้าคือที่ๆ พระองค์ประทับอยู่ ในสวรรค์ผู้เชื่อจะอยู่กับพระองค์นิรันดร์

            คริสเตียนผู้เชื่ออยู่กับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้และสืบไปเป็นนิจ

            รวมความแล้ว การพ้นทุกข์ไม่ใช่การไร้ทุกข์ อุปสรรคความทุกข์ยากบางครั้งบางเรื่องเป็นประโยชน์ถ้าตอบสนองอย่างถูกต้อง (ในพระเจ้ามีการทดสอบ ให้เรียนรู้ผ่านอุปสรรค) สามารถอยู่ได้หรือผ่านเรื่องราวต่างๆ ได้ ที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับชีวิตนิรันดร์ ชีวิตผู้เชื่อคือการแสวงหาพระเจ้า พัฒนาความใกล้ชิดติดสนิท พยายามดำเนินในความบริสุทธิ์ชอบธรรม ตามนิมิตการทรงเรียก ผ่านการทดลองทดสอบ สามารถรักษาความรอดไว้ได้

            เป็นวิธีพ้นทุกข์ที่ยั่งยืนนิรันดร์

            จงสรรเสริญพระเจ้า

-----------------------