สัมผัสพระเจ้า

 

ความหมายการสัมผัสพระเจ้า:

            การสัมผัสพระเจ้าคือ สภาพเข้าถึงการทรงพระชนม์อยู่ สามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระองค์ มีหลากหลายรูปแบบ สัมผัสพระสิริตามที่ทรงสำแดง แบ่งออกเป็นหลายระดับตามความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นผลจากการที่ผู้เชื่อมุ่งแสวงหาพระเจ้า ติดสนิทกับพระองค์ เป้าหมายสุดท้ายคือการกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
            การสัมผัสพระเจ้าเป็นประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงพระชมน์อยู่ อาจเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือหมู่คณะก็ได้ เช่น ร่วมในเหตุการณ์เดียวกัน
            แท้จริงแล้ว “ชีวิตผู้เชื่อคือชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้า” ความเข้าใจพระวจนะ การประพฤติตามคำสอนเป็นเครื่องมือสู่สิ่งนี้ ในสวรรค์ผู้เชื่อทั้งหมดจะใกล้ชิดพระองค์อย่างสมบูรณ์และนิรันดร์
            แท้จริงแล้ว “ชีวิตผู้เชื่อคือชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้า” (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

มก.10:13-16

13 ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวเด็กนั้น แต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้

14 เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไม่พอพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น

15 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้"

16 แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้


เพลง ข้าจะรักและบูชา (โดย คุณบงกช ฮัดสัน)
https://www.youtube.com/watch?v=B080gjZd38A

---------------------


คำสอนการสรรเสริญนมัสการ วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าอย่างง่ายๆ


วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าง่ายๆ (25) 

มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังดาวิดกับพระเจ้าของเขา

ทำอย่างไรจึงจะนมัสการด้วยใจยินดี อิ่มเอมฝ่ายวิญญาณ สดด.63:1-8

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Easy-way-to-touch-God-25.html