สัมผัสพระเจ้า

 

ความหมายการสัมผัสพระเจ้า:

            การสัมผัสพระเจ้าคือ สภาพเข้าถึงการทรงพระชนม์อยู่ สามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระองค์ มีหลากหลายรูปแบบ สัมผัสพระสิริตามที่ทรงสำแดง แบ่งออกเป็นหลายระดับตามความใกล้ชิดสนิทสนม เป็นผลจากการที่ผู้เชื่อมุ่งแสวงหาพระเจ้า ติดสนิทกับพระองค์ เป้าหมายสุดท้ายคือการกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
            การสัมผัสพระเจ้าเป็นประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงพระชมน์อยู่ อาจเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือหมู่คณะก็ได้ เช่น ร่วมในเหตุการณ์เดียวกัน
            แท้จริงแล้ว “ชีวิตผู้เชื่อคือชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้า” ความเข้าใจพระวจนะ การประพฤติตามคำสอนเป็นเครื่องมือสู่สิ่งนี้ ในสวรรค์ผู้เชื่อทั้งหมดจะใกล้ชิดพระองค์อย่างสมบูรณ์และนิรันดร์
            แท้จริงแล้ว “ชีวิตผู้เชื่อคือชีวิตที่สัมพันธ์กับพระเจ้า” (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

มก.10:13-16

13 ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวเด็กนั้น แต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้

14 เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไม่พอพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น

15 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้"

16 แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้

เพลง ข้าจะรักและบูชา (โดย คุณบงกช ฮัดสัน)
https://www.youtube.com/watch?v=B080gjZd38A

            แท้จริงแล้วพระองค์อยู่ใกล้เรามาก

กจ.17:27-28

27 เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลำหาให้พบพระองค์ ที่จริงพระองค์มิทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย

God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us.

28 ด้วยว่า “เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์” ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า “แท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์”

พัฒนาการของการสัมผัสพระเจ้า:

การสัมผัสพระเจ้าเป็นผลจากการที่ผู้เชื่อตั้งใจแสวงหาพระไม่องค์หยุดหย่อน ในตอนต้นเขาอาจมีประสบการณ์พื้นๆ เช่น พระเจ้าตอบคำอธิษฐานอย่างเจาะจง (เช่น ของหายได้คืน) จากนั้นความเชื่อพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับ มีประสบการณ์ล้ำลึกมากขึ้นทุกที สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ (สำแดงการทรงสถิต) ได้ยินพระสุรเสียง สัมผัสความรักสันติสุขที่มาจากพระองค์ รับรู้ชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังนำชีวิต เป็นคนของพระเจ้าตัวแทนพระองค์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้

---------------------


คำสอนการสรรเสริญนมัสการ วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าอย่างง่ายๆ


วิธีง่ายๆ เพื่อสัมผัสพระเจ้าง่ายๆ (25) 

มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังดาวิดกับพระเจ้าของเขา

ทำอย่างไรจึงจะนมัสการด้วยใจยินดี อิ่มเอมฝ่ายวิญญาณ สดด.63:1-8

https://www.positive4thailand.com/2023/06/Easy-way-to-touch-God-25.html