Ep2 ของล้ำค่าที่ซื้อไม่ได้

             อะไรคือของล้ำค่าที่มหาเศรษฐีโลกซื้อไม่ได้

โยบ.28:15-17

15 จะเอาทองคำซื้อก็ไม่ได้ และจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้

16 จะตีราคาเป็นทองคำโอฟีร์ก็ไม่ได้ หรือเป็นโกเมนหรือแก้วไพฑูรย์ประเสริฐก็ไม่ได้

17 จะเทียบเท่าทองคำและแก้วก็ไม่ได้ หรือจะแลกกับเครื่องทองคำนพคุณก็ไม่ได้

สภษ.9:10 ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้

The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. (NIV)

            รากศัพท์คำว่า “รู้จัก” หรือ knowledge ในข้อนี้คือ דַּעַת (อ่านว่า dah'-ath) หมายถึง รู้จัก (know) ความรู้ (knowledge) ไตร่ตรองล่วงหน้า คิดล่วงหน้า (premeditation)

            ใช้ในหลายที่ ส่วนใหญ่ใช้ในความหมาย “ความรู้” เช่น

อพย.31:3 และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง

สดด.94:10 พระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ คือพระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้มนุษย์

สภษ.9:10 ใช้ในความหมาย “รู้จัก” บางคนอยากรู้ปัญญาพระเจ้าแต่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึง การยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แค่ความรู้ในสมองแต่เริ่มต้นด้วยตัดสินใจขอเชื่อศรัทธา ขอยำเกรง นำสู่การเข้าถึงพระเจ้า จึงเป็นของล้ำค่าที่ซื้อไม่ได้ ต้องเข้าถึงในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

            อธิบายขยายความ : คนไม่เชื่อพระเจ้าสามารถอ่านหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของคริสเตียน สามารถอ่านบทเรียนคำสอนคริสตจักร สามารถฟังทำเทศนาสั่งสอนที่มีมากมาย พวกเขาเข้าใจที่ระดับสมองเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณ ต่างจากผู้เชื่อที่ปัญญาพระเจ้าหรือพระวจนะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณทำให้จิตวิญญาณเติบโต

            ทำให้จิตวิญญาณเติบโต  (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

มธ.4:14 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า "มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

            “มนุษย์” ในที่นี้โยงถึงสมัยพระคัมภีร์เดิม หมายถึงผู้เชื่อคนอิสราเอลในสมัยนั้น พระเยซูนำมาจาก ฉธบ.8:3

ฉธบ.8:1-3

1 "บัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้น ท่านทั้งหลายจงระวังกระทำตาม เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้น และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณที่จะกระทำแก่บรรพบุรุษของท่าน

2 ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่

3 พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

            มีคำสอนมากมายให้ยึดคำสอน เช่น

สภษ.4:4-9

4 บิดาสอนเราและพูดกับเราว่า "ให้ใจของเจ้ายึดคำสอนของเราไว้ให้มั่น จงรักษาบัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่

5 อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความรอบรู้

6 อย่าทอดทิ้งเธอ และเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักปัญญา และปัญญาจะระแวดระวังเจ้า

7 ที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้

8 จงตีราคาปัญญาให้สูง และปัญญาจะยกย่องเจ้าถ้าเจ้ากอดปัญญาไว้ ปัญญาจะให้เกียรติเจ้า

9 เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้า จะให้มงกุฎงามแก่เจ้า"

2ทธ.3:16-17

16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,

17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

การอ่านพระคัมภีร์อย่างครบถ้วน “ทุกตอน” ทุกข้อจึงมีค่ายิ่ง จิตวิญญาณเติบโตแจ่มใส ล่วงรู้ปัญญาพระเจ้าอย่างครบถ้วน ทรงเปิดเผยให้เข้าใจความล้ำลึกที่ซ่อนอยู่ 

                        - - - - - - - 

ผู้ใดได้เห็นได้อ่านพระคำ ผู้นั้นพบขุมทรัพย์ประเมินค่ามิได้

ผู้ใดได้ยินพระคำอยู่เสมอ เขาอยู่ในเขตอาณาจักรพระเจ้า

ผู้ใดอ่านและเชื่อตามนั้น แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา

ผู้ใดอ่านแล้วเกิดใจยินดี พระเจ้าเลือกเขาแล้วไม่ใช่หรือ

ผู้ใดตรึกตรองพระคำเช้าเย็น จะพบความจริงที่โลกยังมืดบอด

ผู้ใดทำตามด้วยยินดี จะเป็นดังเถาองุ่นที่ออกลูกดกตลอดปี

ผู้ใดยึดพระคำไว้มั่น ชีวิตจะมั่นคง ทูตสวรรค์รายล้อม

ผู้ใดรักพระคำ ความรักพระองค์อยู่กับผู้นั้น

ผู้ใดได้ยินพระสุรเสียงขณะอ่าน จิตวิญญาณใกล้ชิดองค์ผู้ทรงเหนือนามใดๆ

ผู้ใดมีครบทุกข้อ คือบุคคลที่พระเจ้าอวยพรจริงๆ

---------------------