บทเรียน 12 คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ

คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า แสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ เป็นเครื่องแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้า พยายามทำตามคำสั่งคำสอน

            อ่านอพย.20:1-5

คำถามก่อนเรียน :

            1) เมื่อท่านอ่านคำสอนในพระคัมภีร์เดิม (พันธสัญญาเดิมหรือ Old Testament) ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

            2) เมื่อท่านอ่านคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่ (พันธสัญญาใหม่) ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ:

            ผู้เชื่อต้องมีความเข้าใจว่าในยุคพระคัมภีร์เดิม ยังไม่มีพระเยซู ข่าวประเสริฐยังมาไม่ถึง ทุกคนสามารถรับความรอดผ่านความเชื่อ คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า ความเชื่อนี่แหละช่วยให้เขาไม่ต้องรับโทษบาปในวันพิพากษา แสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ เป็นเครื่องแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้า พยายามทำตามคำสั่งคำสอน

            3 ข้อแรกของธรรมบัญญัติ 10 ประการของโมเสส ให้ยึดพระเจ้าองค์เดียว คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้า นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียว นี่คือความเชื่อหลักที่พวกเขายึดถือ

อพย.20:1-6

1 พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า

2 "เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส

3 "อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

4 "อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน

5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

6 แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน {หรือจำนวนหลายพันคน}

            คนในยุคพระคัมภีร์เดิม (พันธสัญญาเดิมหรือ Old Testament) จึงรอดด้วยความเชื่อ สำแดงว่าตนเชื่อด้วยการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ เป็นบัญญัติที่วางไว้ตั้งแต่ต้น

            พระเยซูทรงย้ำบัญญัติข้อนี้

มก.12:28-29

28 มีธรรมาจารย์คนหนึ่ง เมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เลียงกัน และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่า "ธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวง"

29 พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า "ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือว่า โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียว

            “พวกยึดธรรมบัญญัติ” กับ “พวกยึดคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่” (ผู้เชื่อ 2 ยุค) ล้วนพบความจริงว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหน เขาไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติ ไม่สามารถทำตามคำสอนพระเยซูได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีใครรอดด้วยการประพฤติแต่ด้วยความเชื่อเท่านั้น

            คำถาม คริสเตียนคนไหนกล้าพูดว่าตนทำตามคำสอนพระเยซูได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เคยทำบาปเลย ไม่ต้องสารภาพบาป

            ดังนั้น ความรอดของผู้เชื่อทั้ง 2 ยุคจึงไม่ขึ้นกับการกระทำ (เป็นเช่นนี้ทั้งคู่) แต่มาจากความรักมั่นคง (อพย.20:6) หรือที่พระคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่าพระคุณ (grace) คำว่าพระคุณให้ความหมายว่า ได้รับแม้ไม่สมควร พระเจ้าประทานให้โดยมีข้อแม้ว่าต้องเชื่อพระเจ้าจริง พระองค์เป็นผู้ริเริ่ม มีรากฐานจากความรักพระองค์

            พระคัมภีร์ใหม่สอนว่าในยุคพระคัมภีร์เดิม ทุกคนได้รับความรอดผ่านความเชื่อ คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า ความเชื่อนี่แหละช่วยให้เขาไม่ต้องรับโทษบาปในวันพิพากษา (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

ฮบ.11:39-40

39 คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้

40 เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้น

            พระธรรมฮีบรูบทที่ 11 สอนเรื่องความเชื่อ ยกตัวอย่างคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่มีความเชื่อ สมควรเป็นแบบอย่างแก่คริสเตียน (ยุคพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่) คนเหล่านั้นล้วนเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า สำแดงออกผ่านชีวิต การกระทำตามคำสั่งคำสอนพระเจ้า (อ่านฮีบรูบทที่ 11)

            สรุป คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ คือเชื่อว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า แสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ เป็นเครื่องแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้า พยายามทำตามคำสั่งคำสอน (ที่ไม่มีใครทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ความรอดจึงมาทางความเชื่อเท่านั้น)

            ไม่ต่างจากคริสเตียนที่รอดผ่านความเชื่อ แต่เป็นความเชื่อที่สมบูรณ์กว่าคือเชื่อว่าพระเยซูได้ไถ่เราแล้วที่กางเขน (ความเชื่อที่สมบูรณ์กว่านี้คือความเชื่อตามแผนการพระเจ้า ถึงเวลาพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์และไถ่บาป ต่างจากผู้เชื่อสมัยพันธสัญญาเดิมที่รอคอยพระผู้ไถ่)

คำถามหลังคำสอน :

            1) ทำไมพระเจ้าจึงกำหนดให้มนุษย์ได้รับความรอดผ่านความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยผ่านการประพฤติตามคำสอน

            2) จากบทเรียนนี้ ความเหมือนกับความต่างสำคัญของผู้เชื่อพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่คืออะไร จงอธิบายอย่างกระชับได้ใจความ

--------------------------