Ep11 Bible คู่มือแห่งชีวิต

พระคัมภีร์ Bible เป็นคู่มือแห่งชีวิต สันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจึงอยู่กับผู้ศึกษาและดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ทั้งในโลกนี้และนิรันดร์

            ตลอดพระคัมภีร์ Bible คือเรื่องราวของพระเจ้ากับมนุษย์ที่ทรงสร้าง โดยเฉพาะผู้เชื่อ (a believer) ที่ทรงรักหวงแหน มนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างเดียวที่มีลมปราณของพระเจ้าเป็นส่วนผสม สิ่งทรงสร้างเดียวที่มีจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้า มีพระฉาย (ฉายา) หรือลักษณะเหมือนพระองค์ (in our image)  

            ทรงมีแผนช่วยกู้นำกลับมาหาพระองค์เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาป ตลอดเรื่องราวของ Bible บรรยายการล้มลงในความบาป การช่วยเหลือครั้งแล้วครั้งเล่า ให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อนำผู้เชื่อกลับสู่สภาพดี (สมบูรณ์ ครบบริบูรณ์) ได้กลับสู่โลกใหม่ชีวิตอีกครั้ง

            และบรรจุคำสอน คำพยาน (เรื่องราวของผู้เชื่อแต่ละคนหรือที่แต่ละคนเขียน) เช่น อับราฮัม โยเซฟ ดาวิด อิสยาห์ เยเรมีย์ เปโตร เปาโล ยอห์น เพื่อให้ผู้เชื่อรุ่นหลังได้เรียนรู้ เห็นแบบอย่าง มีคำเผยพระวจนะและคำพยากรณ์

            พระคัมภีร์ Bible มีในฐานะเป็นคู่มือแห่งชีวิต ด้วยทรงตั้งใจว่ามนุษย์โดยเฉพาะเชื่อจะศึกษาและปฏิบัติตาม

            สันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจึงอยู่กับผู้ศึกษาและดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ทั้งในโลกนี้และนิรันดร์

ยชว.1:1, 7-9

1 อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าตรัสกับโยชูวาบุตรนูนรองโมเสสว่า

7 เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมด ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้าย เพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดี

8 อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี

9 เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า"

สดด.119:111-117

111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์

Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.

112 ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ เป็นนิตย์จนอวสาน

113 ข้าพระองค์เกลียดชังคนสองใจ แต่ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์

114 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

115 แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว ไปเสียจากข้า เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า

116 ขอทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ และอย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวังของข้าพระองค์

117 ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย และมีความนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์สืบๆ ไป

Uphold me, and I will be delivered; I will always have regard for your decrees.

รม.5:1-5

1 เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

2 โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจ ว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า

3 ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน

4 และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ

5 และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.

2ทธ.3:16-17

16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,

17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

-----------------------