Ep5 พ้นทุกข์ด้วยการช่วยผู้อื่นให้เป็นสุข

             คนมากมายกำลังทุกข์ยาก มีสารพัดปัญหาให้ขบคิด จิตใจว้าวุ่นไม่เป็นสุข มองไปทางไหนมีแต่ปัญหา ที่ผ่านมาพยายามหาทางออกแล้วแต่ยังไม่พบทางแก้ที่ดี ยังแก้ไม่ได้จริง บางครั้งการแก้ปัญหาหนึ่งกลับเป็นต้นเหตุให้เกิดอีกปัญหา วนเวียนอยู่อย่างนี้

โยบ. 31:16-23

โยบ. 31:16-17

16 "ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ยวสิ่งใดๆที่คนยากจนอยากได้ หรือได้กระทำให้นัยน์ตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่า

17 หรือข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ลำพัง และคนกำพร้าไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารนั้นด้วย

            พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ความสำคัญกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น คนยากจน หญิงม่าย ขอทาน (ชายขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย) คนกำพร้า

            คนมักมีความต้องการ คิดว่ามีไม่พอ อยากได้อีก (ทั้งๆ ที่มีเพียงพอแล้ว) พระธรรมตอนนี้สอนให้มุ่งช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนขาดแคลนจริงๆ ช่วยเหลือตรงจุดที่ขาดแคลน

            คนบาปสนใจแต่ผลประโยชน์ตนเอง ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองถึงขั้นทำร้ายบีบบังคับผู้อื่น แต่พระเจ้าสอนให้ทำตรงข้าม คือรักตัวเองเพื่อผู้อื่น ยิ่งรักตัวเองมากยิ่งต้องทำประโยชน์แก่คนอื่นมาก

            “พระเจ้าสอนให้รักตัวเองเพื่อผู้อื่น” (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

            การทำเช่นนี้คือการละทิ้งบาปอยู่ในวิถีคนชอบธรรม กำลังยึดคำสอน เป็นรูปธรรมของคนที่ติดตามพระเจ้า รักษาความบริสุทธิ์

            ถ้าอยากจะทิ้งบาป ไม่อยากทำบาปแก้ด้วยการมุ่งทำความดี ดำเนินชีวิตชอบธรรม แทนที่จะสนใจเรื่องบาปให้สนใจความบริสุทธิ์ชอบธรรม ตั้งใจคิดและเดินตามทางนี้อยู่เสมอ รับการเสริมสร้าง อยู่ในชุมชนผู้เชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยนำทาง

            หลักศาสนศาสตร์ตอนนี้คือ ความบาปเป็นต้นตอปัญหาความทุกข์ยากทุกเรื่องของเรา คริสเตียนบริสุทธิ์ชอบธรรมในทางนิตินัย แต่หากต้องการรับผลดีจากพระคุณความรักเต็มที่ ชีวิตต้องเปลี่ยน เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวัน สำแดงพระฉายพระเจ้า

มธ.6:25, 32-34

25 "เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ

32 เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้

33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

34 "เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

            เป็นเรื่องแปลกถ้าคริสเตียนบอกว่ารักพระเจ้าแต่ไม่รักคนอื่น บอกว่ารับใช้พระเจ้ามากมายแต่ละเลยไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส คนขาดแคลน

-----------------------