Ep8 อธิษฐานเชื่อมต่อกับพระเจ้า

ชีวิตที่ทรงพลังคือชีวิตใหม่ที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า สามารถทำได้ด้วยการอธิษฐาน มุ่งแสวงหาพระองค์

            คริสเตียนคุ้นชินกับการอธิษฐาน ได้อธิษฐานทุกครั้งเมื่อไปโบสถ์ เข้ากลุ่มสามัคคีธรรม หลายคนอธิษฐานส่วนตัวทุกวันๆ ละหลายรอบ

            การอธิษฐานมักเกี่ยวข้องกับการขอ เช่น ขอให้กิจการรุ่งเรือง ขอสติปัญญาในการสอบ ขอให้หายป่วย ขอการทรงนำ บางครั้งอาจเป็นพูดระบายปัญหาความในใจ

            แท้จริงแล้วการอธิษฐานเป็นมากกว่าการขอ ควรเข้าใจและตระหนักว่าเป็นวิธีติดต่อสื่อสารกับพระเจ้ารูปแบบหนึ่งที่ทรงตั้งไว้ (รูปแบบอื่น เช่น การอ่านการฟังพระวจนะ การนมัสการ)

โยบ.33:25-26

25 เนื้อของเขาจะอ่อนกว่าเนื้อเด็ก ขอให้เขากลับไปสู่กำลังเหมือนเมื่อยังหนุ่ม"

26 เขาจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยความชื่นบาน

then that person can pray to God and find favor with him, they will see God’s face and shout for joy; he will restore them to full well-being.

            บริบทโยบ.33:25-26 พูดถึงคนที่กลับใจใหม่ ดำเนินชีวิตใหม่ สิ่งหนึ่งที่ผู้เชื่อ (สามารถ) ทำคืออธิษฐานต่อพระเจ้า “เข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร์พระองค์”

            คนไม่เชื่อย่อมไม่อธิษฐานต่อพระเจ้า ส่วนผู้เชื่อจะอธิษฐานและพบพระองค์ รับความชื่นบานเมื่อสัมผัสพบพระองค์ผ่านการอธิษฐาน สะท้อนว่ามีจิตวิญญาณแข็งแรง

            อธิบายขยายความ: เมื่อเริ่มต้นเขาอาจอธิษฐานเพื่อขอสิ่งต่างๆ ขอให้หายโรค หายจน ฯลฯ ขอพระเจ้าช่วยเหลือในการดำเนินชีวิต เมื่อผ่านประสบการณ์ได้รับคำตอบจากอธิษฐานหลายครั้ง ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นทุกที เกิดความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างผู้เชื่อคนนั้นกับพระเจ้าของเขา

            พัฒนาการขั้นต่อมาคือไม่ใช่เพื่อการขอเท่านั้นแต่เป็นวิธีพูดคุยสื่อสารกับพระเจ้า เข้าหาพระองค์ด้วยใจถ่อม ขอบคุณพระองค์ทุกกรณี เข้าถึงพระคุณความรักมากขึ้นทุกที และพระเจ้าทรงพอพระทัยจึงให้เขาสัมผัสพบพระองค์ล้ำลึกขึ้นตามลำดับ ประทานความชื่นชมยินดี

            การอธิษฐานจึงเป็นช่องทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้า ซึ่งต้องอาศัยความเชื่อ ระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่พัฒนาจากการขอสมัยเมื่อเป็นผู้เชื่อใหม่

            การเป็นผู้เชื่อหรือคริสเตียนไม่ใช่การนับถือศาสนา ที่ผู้นับถือพยายามปฏิบัติตามบัญญัติคำสอน แม้ความเชื่อพระเจ้ามีคำสอนมากมาย

            คำสอนบ่งชี้มาตรฐานว่ามนุษย์ควรเป็นอย่างไรทำสิ่งใด อะไรถูกหรือผิด ที่สำคัญคือการแสวงหาพระเจ้า ให้รู้จักพระองค์จริง มีประสบการณ์ส่วนตัวว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ไม่ใช่พระเจ้าที่คนอื่นพูดถึงหรืออยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้น

            ต้องสามารถพูดว่า “พระเจ้าของข้า” (ของฉัน ของหนู) ไม่ใช่พระเจ้าที่คนอื่นพูดถึงเท่านั้น

            การอธิษฐานของคริสเตียนจึงไม่ใช่การท่องบทสวด ไม่ใช่การใช้คำสวยหรู เป็นการสื่อสารกับพระเจ้ารูปแบบหนึ่งที่ง่ายเพราะแค่พูดเท่านั้น แต่ที่ดูเหมือนง่ายมีความลึกล้ำ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าที่เขารู้จัก

          พระเจ้าทรงพระชนม์คอยฟังคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐาน

1 ปต.3:12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา แต่พระพักตร์ของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว

            ชีวิตที่ทรงพลังคือชีวิตใหม่ที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า สามารถทำได้ด้วยการอธิษฐาน มุ่งแสวงหาพระองค์

-----------------------