Ep7 ผู้ถูกสร้างโต้แย้งพระผู้สร้างได้หรือ

ผู้เชื่อที่ยินดีดำเนินตามทางพระเจ้า ตามพระประสงค์จะเกิดผลมาก มีชีวิตที่ทรงพลัง อีกทางคือต่อสู้ดื้อดึงกับพระองค์ต่อไป แต่เขาจะชนะพระผู้สร้างเขาขึ้นมาได้หรือ

ที่ผ่านมาโยบพูดย้ำหลายรอบว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม (ที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ต้องทนทุกข์สาหัสทั้งร่างกายจิตใจ ทั้งๆ ที่เขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ไม่คิดว่าตนทำบาป) อยากได้คำชี้แจงจากพระเจ้า เอลีฮูตอบด้วยหลักศาสนศาสตร์ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ ไม่มีใครสามารถโต้แย้งพระองค์ 

โยบ.33:12-13 

12 "ดูเถิด ในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน พระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์

“But I tell you, in this you are not right, for God is greater than any mortal.

13 ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ ว่า "พระองค์จะไม่ทรงตอบถ้อยคำของเขาเลย"

มนุษย์คิดเองว่าเขาดี เขาถูก เขายิ่งใหญ่ เป็นความคิดของคนบาป ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง จริงๆ แล้วเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ต้องตาย เป็นอีกคนในหลายพันหลายหมื่นล้านคนที่เกิดและต้องตาย พระเจ้านี่แหละกำหนดให้เป็นเช่นนั้น (ข้อ 12 ดู NIV- any mortal มนุษย์คือสิ่งที่ต้องตาย)

อธิบายขยายความ : ผู้สร้างย่อมมีอำนาจเหนือผู้ถูกสร้าง ผู้สร้างเป็นผู้กำหนด ผู้ถูกสร้างได้แค่ดำเนินตามที่กำหนด เปรียบเหมือนช่างปั้นผู้ปั้นภาชนะแต่ละชิ้นให้มีลักษณะตามที่ช่างปั้นต้องการ เกิดเป็นภาชนะที่แตกต่าง ใหญ่เล็กสวยงามแตกต่าง ประโยชน์ใช้สอยแตกต่าง ตั้งวางในสถานที่แตกต่าง

อสย.64:8 ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์

พระเจ้าสร้างแต่ละคนให้แตกต่าง ให้เป็นอย่างที่เป็น ใครจะโต้แย้งพระองค์ได้ สิ่งที่มนุษย์ทำได้คือสร้างตัว (ชำระตัว) ให้เหมาะแก่การใช้งานตามที่ผู้สร้างต้องการ

2ทธ.2:20-21

20 ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งๆ มิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บ้างก็เพื่อศิลปะ และบ้างก็สามัญ

21 ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่า เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่า ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง

รม.9:20-23

20 แต่ว่าท่านคือใคร คือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเอง ท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไร สิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่า "ทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้"

21 ส่วนช่างปั้นหม้อ ไม่มีสิทธิที่จะเอาดินก้อนเดียวกัน มาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่ง และภาชนะใช้สอยอันหนึ่งหรือ

22 แล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสำแดงการลงพระอาชญา และทรงให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานต่อผู้เหล่านั้น ที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญา ซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศ

23 เพื่อจะได้ทรงสำแดงพระสิริอันอุดมของพระองค์ แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรี

พระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้กำหนดวันเกิดวันตายของมนุษย์ 

สิ่งที่ต้องตายจะโต้แย้งหรือสู้กับพระผู้สร้างได้หรือ โยบจึงผิดตั้งแต่ต้นที่คิดสู้คดีกับพระองค์ (โยบคิดว่าตนไม่ผิด เหตุร้ายที่เกิดกับตนมาจากความผิดพลาดบางอย่าง ขอให้พระเจ้าพิจารณา) เป็นความคิดไร้สาระตั้งแต่ต้นที่ผู้ถูกสร้างกล่าวโทษหรือสงสัยผู้สร้างเขาขึ้นมา เพราะทำไม่ได้และเป็นไปไม่ได้เลย

พระธรรมโยบบทที่ 33 ได้นำเสนอศาสนศาสตร์เรื่องพระเจ้า ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ผ่านการถกเถียงใช้ตรรกะและลงเอยว่าพระองค์คือพระผู้สร้าง ทรงสิทธิอำนาจสูงสุด มนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจพระองค์ไม่ว่าเขายินดีหรือไม่ ยอมรับหรือไม่ ทุกอย่างขึ้นกับน้ำพระทัยพระองค์ นี่คือพระเจ้าผู้ทรงสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือสรรพสิ่ง

ผู้เชื่อที่ยินดีดำเนินตามทางพระเจ้า ตามพระประสงค์จะเกิดผลมาก มีชีวิตที่ทรงพลัง อีกทางคือต่อสู้ดื้อดึงกับพระองค์ต่อไป แต่เขาจะชนะพระผู้สร้างเขาขึ้นมาได้หรือ

ขอพระองค์เมตตาด้วยเถิด

-------------------------