Ep6 ทำมาหากินด้วยความชอบธรรม

การทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นพื้นฐานชีวิตทุกคน ขอเพียงทำงานสุจริต ไม่ทำบาป พระเจ้าจะอวยพรให้คริสเตียนมีมากเกินพอ

            คริสเตียนบางคนเมื่อพูดถึงการเป็นคนชอบธรรมจะนึกถึงการประกาศข่าวประเสริฐ การสร้างสาวก การรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ความจริงแล้วการทำงานสุจริต การทำงานใดๆ อย่างสุจริตเป็นพื้นฐานชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรมของคริสเตียนทุกคน

โยบ. 31:38-40

38 "ถ้าที่ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั้นร้องไห้ด้วยกัน

39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วยมิได้เสียเงิน และกระทำให้เจ้าของที่ดินเดิมนั้นเสียชีวิต

40 ก็ขอให้มีต้นกระชับงอกแทนข้าวสาลี และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบารลี" จบถ้อยคำของโยบ

            โยบ. 31:38-40 พูดถึงการทำเกษตร การทำงานเลี้ยงชีพในฐานะเกษตรกรด้วยความยุติธรรม ด้วยความชอบธรรม ไม่โกงใคร ไม่มีสิ่งใดสามารถฟ้องร้องกล่าวโทษท่านได้

            การทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นงานที่ทุกคนต้องทำ เป็นพื้นฐานชีวิตทุกคน โยบในข้อสุดท้ายของบทนี้จบลงด้วยการพูดเรื่องนี้อย่างรวบย่อว่าท่านทำอย่างถูกต้องชอบธรรม ยินดีให้ทุกคนหรือสิ่งใดกล่าวโทษและยินดีรับโทษจากพระเจ้าหากท่านทำผิด

            การที่ท่านเป็นคนมั่งมี ชื่อเสียงเลื่องลือจึงตั้งอยู่บนความชอบธรรมของพระเจ้า ไม่ได้กระทำผิดบาปเลย เป็นหลักพื้นฐานที่โยบยึดถือตลอดเวลา

            อธิบายขยายความ : คนที่ยึดถือความบริสุทธิ์ชอบธรรมแท้จะยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่อยากทำบาป ไม่อยากทำผิดใดๆ เลย ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามอง เขาจะต้องรับผลดีหรือผลเสียจากความคิดการกระทำของตน ไม่มีเรื่องใดรอดพ้นสายพระเนตร (ข้อ 40) และด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการอวยพรมากมาย

ฉธบ.28:1-5

1 "ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก

2 พระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

3 ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมือง ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา

4 พงศ์พันธุ์ของตัวท่านเอง ผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้น

5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพร

            พระพรที่เอ่ยถึงในฉธบ.28:1-5 คือพระพรที่ได้รับขณะอยู่ในโลกนี้

            น้ำพระทัยคืออวยพรคริสเตียนที่ทำงานสุจริต ไม่ทำบาป เขาจะมีมากเกินพอ

อฟ.4:28 คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีก แต่จงใช้มือทำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรๆ แจกให้แก่คนที่ขัดสน

nyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need.

            สรุป แค่ทำงานสุจริต ทำอย่างสุจริต ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอาเปรียบ แค่นี้จะได้พระพรมากมาย ใครหว่านสิ่งใดย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น พระเจ้ายุติธรรม เขาจะมีสันติสุข กินอิ่มนอนหลับ พระเจ้าคอยปกป้องให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง

กท.6:7-8

7 อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น

8 ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น

-----------------------