Ep9 อิ่มด้วยรักยามเช้าจากพระเจ้า

ผู้มีชีวิตทรงพลังจะอิ่มด้วยรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระเจ้าทั้งวัน ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้า สัมผัสความรักสดใหม่ในทุกเช้า พระเจ้าอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ามิใช่หรือ

สดด.90:14 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์

Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days.

            แต่ไหนแต่ไร พระเจ้าสอนให้ผู้เชื่อดำรงอยู่ในความรักพระองค์ ให้อิ่มด้วยความรักอันอุดมและให้เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิต

            สดด.90:14 ยังสอนว่าต้องอิ่มด้วยรักจากพระเจ้าตั้งแต่เช้า เวลาที่มนุษย์เริ่มต้นกิจกรรมของวัน ด้วยเช่นนี้แล้วเขาจะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันและตลอดไป เล็งถึงว่า

            1) ต้องพาตัวเองให้สัมผัสรักพระองค์จนอิ่มในเวลาเช้าก่อน

            2) ทำเช่นนี้ทุกวัน เป็นวิถีชีวิตของเขา

            อธิบายขยายความ: คริสเตียนบางคนยุ่งวุ่นวายตั้งแต่ตื่นเช้า บางคนยุ่งเรื่องเรียน บางคนยุ่งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว แม้กระทั่งยุ่งอยู่กับงานรับใช้พระเจ้า จนทิ้งการเฝ้าเดี่ยว การสัมพันธ์กับพระเจ้า คริสเตียนเช่นนี้คงยุ่งวุ่นวายต่อไปอีกนาน

            พระวจนะสดด.90:14 สอนว่าสิ่งแรกสุดที่ควรทำคือแสวงหาพระเจ้าก่อน ทำได้หลายวิธี บางคนใช้วิธีเฝ้าเดี่ยว สำคัญกว่าวิธีการคือจะต้องให้อิ่มด้วยรักพระเจ้าตั้งแต่เช้าก่อนทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วยการทำเช่นนี้เขาจะได้รับกำลัง รับการทรงนำ รับการอวยพรตลอดทั้งวันทั้งชีวิต สะท้อนออกมาเป็นชีวิตที่เปรมปรีดิ์และยินดีในพระเจ้า

            ผู้มีชีวิตทรงพลังจะอิ่มด้วยรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระเจ้าทั้งวัน ด้วยเขาแสวงหาพระเจ้า สัมผัสความรักสดใหม่ของพระองค์ในทุกเช้า พระเจ้าอยู่กับเขาตั้งแต่เช้ามิใช่หรือ

            ถ้ารู้เช่นนี้ ท่านจะรอช้าอยู่ไย จงแสวงหาพระเจ้า พระกำลัง

สดด.105:4 จงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์ แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

Look to the LORD and his strength; seek his face always.

-----------------------