Ep10 ยึดความจริงไว้มั่น

แค่ความคิดเปลี่ยน ค่านิยมเปลี่ยน ชีวิตจะทรงพลังขึ้นทันที คนของพระเจ้าจะแสวงหาพระองค์ ติดตามพระองค์ ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก อยู่กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงนิรันดร์

โยบ.34:10-12

10 "เพราะฉะนั้น ท่านผู้มีความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้าเมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงกระทำความอธรรม และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงกระทำผิด

11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการกระทำของมนุษย์ และพระองค์ทรงให้เกิดแก่เขา ตามการกระทำของเขา

12 แน่นอนทีเดียว พระเจ้าจะไม่ทรงกระทำชั่ว และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงผันแปรความยุติธรรม

โยบเผชิญภัยร้ายแรงกับชีวิตและครอบครัวจึงแสดงความอ่อนแอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่รู้จักเจ็บปวด ทุกข์ใจ เศร้าใจ  คิดว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรม และแสดงท่าทีไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า

หากตัวเราเป็นโยบเราอาจไม่ต่างจากโยบที่สงสัยว่าทำไมจึงเกิดเรื่องร้ายแรงกับตน ทำไมพระเจ้าลงโทษรุนแรง (แทนการอวยพร) มีข้อสงสัยในใจมากมายและวนเวียนอยู่กับความคิดนี้

ทางแก้คือ ต้องยึดความจริงไว้ให้มั่น อันหมายถึงยึดพระวจนะซึ่งเป็นความจริงแท้อย่างมั่นคง แม้ไม่เข้าใจทั้งหมด แม้มีข้อสงสัย แม้เผชิญเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา 

อธิบายขยายความ: บางคนต่อสู้ทางความคิดตั้งแต่เด็ก ติดอยู่ความคิดหลายปีหลายสิบปีว่าทำไมถึงจน ครอบครัวยากไร้ ฐานะสังคมต้อยต่ำ ขาดความอบอุ่น ทำไมเกิดมาเตี้ยหรือสูงเกินไป บางคนพิการตั้งแต่แรกเกิด ฯลฯ มีความน้อยเนื้อต่ำใจ มีเรื่องน่าผิดหวัง น่าเศร้าใจตั้งแต่เด็ก 

ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ต้องยึดพระวจนะให้มั่น ยึดว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีต่อทุกคน สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งคือกลับใจใหม่ รับการทรงสร้าง รับการทรงนำ ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า นี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อกระทำ

2คร.5:16-18

16 เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีก

17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน

คนที่น้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องต่างๆ เพราะเขาคิดตามมาตรฐานโลก (จน ไม่หล่อไม่สวย ชีวิตลำบาก) แต่พระเจ้าให้ความสำคัญกับโลกหน้า ให้ความสำคัญกับการนำความรอดสู่คนทั้งหลาย (2คร.5:18) พระองค์ตั้งใจให้มีคนของพระเจ้าในที่ต่างๆ บริบทต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสำแดงความเป็นพระคริสต์ เป็นตัวแทนพระองค์ในโลกนี้ (2คร.5:20)

2คร.5:20 ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า

ผู้ที่ยึดมาตรฐานค่านิยมโลกจะแสวงหาความร่ำรวย ความหล่อความสวย ความสุขและชื่อเสียงที่โลกมอบให้ แต่คนของพระเจ้าจะแสวงหาพระองค์ ติดตามพระองค์ ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก อยู่กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงนิรันดร์

คนของพระเจ้าจะแสวงหาพระองค์ ติดตามพระองค์ ดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก อยู่กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงนิรันดร์ (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

แค่ความคิดเปลี่ยน ค่านิยมเปลี่ยน ชีวิตจะทรงพลังขึ้นทันที

-----------------------