Ep1 ผู้แสวงหาพระเจ้าคือผู้ที่ดีรอบคอบ

  ทำอย่างไรจึงจะห่างไกลบาป อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต

สดด.119:1-2

1 บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้า

2 ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าแท้จะดำเนินตามคำสอน หรือผู้ที่แสวงหาพระเจ้าแท้จะแสดงออกด้วยการดำเนินชีวิตชอบธรรม ในทางกลับกันคนบาปย่อมประพฤติผิดบาป สังเกตว่าการแสวงหาพระเจ้ากับวิถีชีวิตชอบธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน

อธิบายขยายความ : ในทางพฤตินัยคริสเตียนอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความบริสุทธิ์ชอบธรรม กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา 

1) ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าพระองค์จะค่อยๆ เปิดเผยให้เข้าถึงสัจธรรม ชีวิตได้รับการชำระทีละน้อยตามลำดับ สำแดงออกด้วยการรักพระเจ้า รักตัวเองและคนอื่น รักความบริสุทธิ์ เกลียดบาปไม่อยากเข้าใกล้ความบาป 

2) การแสวงหาพระเจ้าทำให้ได้รับกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงด้วยกำลังที่มาจากพระองค์

3) พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครอง ไม่มีใครสมบูรณ์ เขายังทำบาปอยู่แต่พระองค์จะปกป้องคุ้มครอง เขาอาจก้าวผิดทาง พระองค์จะพากลับมา

4) ได้รับการทรงนำ พระองค์ช่วยนำพาชีวิตไปจนตลอดรอดฝั่ง รักษาความเชื่อไว้ได้ (มาตรฐานขั้นต่ำ) ทำนิมิตการทรงเรียกจนสำเร็จหรือไปไกลเท่าที่ทำได้

การแสวงหาพระเจ้ากับวิถีชีวิตชอบธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

แสวงหาพระเจ้า ทำให้ใกล้ชิดพระองค์ ห่างไกลบาป ง่ายๆ แค่นี้เอง

การแสวงหาพระเจ้าจึงเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้เชื่อ

-----------------------