บทเรียน 1 ควรทำอย่างไรหากต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่

ควรทำอย่างไรหากประสบเหตุต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ พระเจ้ามีคำตอบ สามารถกอบกู้ฟื้นฟู แม้เริ่มต้นจะเล็กน้อย ตอนปลายจะยิ่งใหญ่มาก

หากวันหนึ่งพบว่าต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลธุรกิจล้มเหลว ปัญหาครอบครัว สอบตกซ้ำชั้น เริ่มอาชีพใหม่ บาดเจ็บพิการ ฯลฯ 

คำแนะนำสั้นๆ ของบิลดัดตระกูลชูอาห์ง่ายและมีประโยชน์มากหากต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนี้

อ่านโยบ.8:3-7

คำถามก่อนเรียน :

1) ท่านเคยพบคนที่ต้องเริ่มชีวิตใหม่หลังประสบเกตุการณ์ร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร พวกเขาตอบสนองอย่างไร

2) คิดว่าบิลดัดแนะนำอย่างไร

บริบท : 

โยบพยายามดำเนินชีวิตในความชอบธรรมยำเกรงพระเจ้า พระองค์อวยพรอย่างมากมาย 

โยบ.1:1-3

1 มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูส ชื่อโยบ ชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย

2 ท่านมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคน

3 ส่วนสัตว์เลี้ยงของท่าน มีแกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้าร้อยคู่ และลาตัวเมียห้าร้อยตัว และท่านมีคนใช้มากมาย ดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก

ซาตานพูดกับพระเจ้าว่าที่โยบยำเกรงพระเจ้าเพราะหวังและได้รับการอวยพร พระองค์จึงอนุญาตให้ซาตานกระทำการต่างๆ นานาเพื่อทดสอบโยบว่ายำเกรงพระเจ้าหรือแค่หวังพระพร

โยบ.1:9-12

9 แล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า "โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ

10 พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน

11 แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์"

12 และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า "ดูเถิด บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น" ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเจ้า

ในเวลาสั้นๆ เขาสูญเสียทุกอย่างที่มี

สรุป เหตุที่โยบสูญเสียทุกอย่างเพราะพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานลงมือจัดการโยบ

บิลดัดตระกูลชูอาห์มาเยี่ยมและแนะนำ ดังนี้

คำแนะนำของบิลดัดตระกูลชูอาห์ :

1. มั่นใจว่าพิพากษาถูกต้อง เพราะทรงยุติธรรม

ย้ำพระเจ้าพิพากษาถูกต้อง เพราะทรงยุติธรรม

โยบ.8:3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือ องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผันแปรความชอบธรรมหรือ

Does God pervert justice? Does the Almighty pervert what is right?

คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่ง ตั้งแต่ที่เขาเกิด เหตุผลเป้าหมายการมีชีวิต จนถึงกำหนดวันตาย การเสียชีวิต คริสเตียนที่ฝากชีวิตไว้กับพระองค์จึงวางใจและดำเนินตามนิมิตการทรงเรียกไม่ว่าวันนั้นเป็นวันใด ต้องเผชิญสิ่งใดและเป็นเช่นนี้จนสิ้นลมหายใจ

ยรม.1:4-5

4 พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า

5 "เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ"

1.1 รากศัพท์คำว่า “พระเจ้า” กับ "องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"

1.1.1 รากศัพท์คำว่า “พระเจ้า”

รากศัพท์คำว่า “พระเจ้า” ในข้อนี้คือ אֵל (อ่านว่า ale) มีความหมายว่า พระเจ้าหรือพระเจ้าในรูปพหูพจน์ (God, in pl. gods)

พบใช้ในหมวดเบญจบรรณหลายที่ เช่น

ปฐก.14:18 เมลคีเซเดคผู้เป็นทั้งกษัตริย์เมืองซาเลม และปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้

ปฐก.35:11 พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า "เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหนึ่งและหลายประพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอด อพย.15:2 พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า กษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้า

“The LORD is my strength and my defense; he has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father’s God, and I will exalt him.

รากศัพท์คำว่า “พระเจ้า” (จากประโยค He is my God) ในข้อนี้คือ אֵל (อ่านว่า ale)

1.1.2 รากศัพท์คำว่า “องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”

รากศัพท์คำว่า “องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” ในข้อนี้คือ שַׁדַּי (อ่านว่า shad-dah'-ee) สรุปความหมายว่า ผู้ทรงอํานาจ (Almighty)

พบใช้ในหลายที่ เช่น

ปฐก.17:1 เมื่ออายุอับรามได้เก้าสิบเก้าปี พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่า "เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อม

อพย.6:3 เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์

กดว.24:4 คำพยากรณ์ของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผู้เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ล้มลง แต่ตาไม่มีสิ่งใดบัง

นรธ.1:21 เมื่อฉันจากเมืองนี้ไป ฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้ จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า"

2. คำแนะนำบิลดัดที่มอบให้โยบ

โยบ.8:5-7

5 ถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

But if you will seek God earnestly and plead with the Almighty,

6 ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม แน่ละ แล้วพระองค์จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงคืนที่อาศัยแห่งความชอบธรรมให้

7  ถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิ่ง

2.1 แสวงหาพระเจ้า

2.2 อธิษฐานวิงวอน

2.3 ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม

ผลคือ พระองค์จะกอบกู้ฟื้นฟู แม้เริ่มต้นจะเล็กน้อย ตอนปลายจะยิ่งใหญ่มาก

สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่เกินกำลัง “พระเจ้า” เป็นเวลาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เป็นโอกาสผู้เชื่อใกล้ชิดพระองค์ยิ่งกว่าเดิม 


คำถามหลังคำสอน :

1) คำแนะนำของบิลดัดทำง่ายหรือยาก ต้องพัฒนาด้านใด

2) อธิษฐานเผื่อคนที่ท่านรู้จักหรือตัวท่านเอง ขอให้พระวจนะข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์ เอเมน

--------------------------