Ep12 เริ่มต้นด้วยพระคุณแล้วเป็นความรัก

ผู้ใดติดสนิทผูกพันกับพระเจ้า เติมเต็มด้วยความรักพระองค์ ชีวิตจะสำแดงความทรงพลังด้วยตัวมันเอง

สดด.23:6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

เริ่มด้วยพระคุณแล้วพัฒนาเป็นความรัก (agape)

คือความสัมพันธ์ผูกพันกับพระองค์

ยามที่ผู้คนสาละวนและว้าวุ่น

ใจข้าสงบนิ่งต่อพระเจ้า จิตวิญญาณพันผูกกับพระองค์

เออ ข้าสัมผัสพบพระเจ้า ข้าภาวนาเพื่อใกล้พระองค์

ให้ความรักพระองค์เติมเต็มจิตใจ

ให้ความรักพระองค์ขับเคลื่อนชีวิต

ยิ่งนานวันยิ่งใกล้ชิดผูกพัน

......

ผู้รักโลกย่อมพินาศไปกับโลก

ผู้รู้จักพระเจ้า จะอยู่กับพระองค์ตั้งแต่บัดนี้และสืบไป

จง “เปลี่ยนแปลงชีวิต” เพื่อ “ชีวิตเปลี่ยนแปลง”

พระเจ้ารักเรา เรารักพระเจ้า:

การใช้หลักความรัก ต้องไม่แยกประโยค “พระเจ้ารักเรา เรารักพระเจ้า” ต้องมองว่าเป็นข้อเดียวกัน แม้อาจอธิบายแยกกัน แต่ต้องใช้ร่วมกันไม่แยกจากกัน เพราะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดำเนินต่อเนื่อง หากขาดข้างใดข้างหน้าหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น

พระเจ้ารักเรา จึงมีการไถ่ แต่หากมนุษย์ไม่ยอมรับความรักพระองค์ การไถ่ไม่เป็นผล

พระเจ้ารักคริสเตียน แต่ถ้าคริสเตียนไม่สนใจที่จะสัมพันธ์กับพระองค์ หรือสัมพันธ์เพียงผิวเผิน เช่นนี้ หลัก “พระเจ้ารักเรา เรารักพระเจ้า” ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยเช่นกัน

ส่งเสริมให้ผู้เชื่อสัมผัสความรักพระคริสต์:

ความรักของพระเจ้าคือรักแบบอากาเป้ (agape) เป็นความรักที่มนุษย์ไม่รู้จักหรือรับรู้ไม่ได้ เมื่อเป็นคริสเตียนจำต้องได้รับการสอนให้เข้าใจตามลำดับ เพราะความรักนี้ไม่ใช่ความรักแบบโลกมนุษย์ทั่วไป  เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระคริสต์

สำคัญกว่านั้นคือการส่งเสริมให้ผู้เชื่อสัมผัสความรักนี้ ให้มากขึ้นทุกวัน

ถ้ายังไม่สัมผัสความรักพระเจ้าก็ยากจะรักพระองค์ (จะเป็นแค่พยายามทำตามคำสอน ยังไม่ใช่รักแบบที่พระองค์ต้องการ)

การสัมผัสความรักคือส่วนหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ติดสนิทพระองค์ 

รม.5:3-5 

3 ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน

4 และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ

5 และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว

And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.

“ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” 

คริสเตียนสร้างอากาเป้ไม่ได้ ต้องได้รับจากพระเจ้าเท่านั้น (ขีดเส้นใต้ 2 เส้น)

เป็นคนชอบธรรม (ได้รับความรอด) มีสันติสุขในพระเจ้า ความรักของพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราทั้งหมดสัมพันธ์กัน ปรากฎผ่านหรืออยู่ในชีวิตคนของพระเจ้า

จงติดสนิทผูกพันกับพระเจ้า เติมเต็มด้วยความรักพระองค์ ชีวิตจะสำแดงความทรงพลังด้วยตัวมันเอง

-----------------------