Ep3 ความบาปในหมู่ผู้เชื่อพระเจ้าทำให้ขาดสันติสุข

 จงเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วนแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

หลายคนสงสัยว่าทำไมเชื่อพระเจ้ายังขาดสันติสุข มีเรื่องให้เครียด คิดกังวล นอนไม่หลับ ไม่ต่างจากคนทั่วไปเลย คำตอบเป็นไปได้หลายอย่าง ในที่นี้อธิบายลักษณะพื้นฐาน ทางออกคือจงเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วนแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

อฟ.2:12-17

12 จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า

13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์

14 เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง

For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility,

15 คือการเป็นปฏิปักษ์กัน โดยในเนื้อหนังของพระองค์ ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆ นั้นเป็นโมฆะ เพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ เช่นนั้นแหละ จึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุข

16 และเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดยกางเขน ซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป

17 และพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกล และประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้

คนอิสราเอลในที่นี้หมายถึงผู้เชื่อที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติจะรู้ว่าตนทำบาป ไม่มีใครสมบูรณ์ บาปเป็นต้นเหตุขาดสันติสุข ยิ่งบาปมากยิ่งขาดสันติสุข (ข้อ 15) การไถ่ของพระเยซูผูกคริสเตียนเข้ากับพันธสัญญาใหม่ มีฤทธิ์เดชช่วยให้ชอบธรรม ได้รับสันติสุขจากพระคริสต์ มีผลต่อชีวิตโลกนี้และนิรันดร์ 

สังเกตว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ย้ำพระเยซูมาเพื่อ “ประกาศสันติสุข” (ข้อ 17) ข่าวประเสริฐคือข่าวสันติสุข

ปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วน :

ฟป.4:9 จงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ ได้ยิน และได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน

หลายคนประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน มาโบสถ์มากลุ่มสามัคคีธรรม แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนจริงหรือเปลี่ยนน้อยมาก บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าจะอวยพร ปัญหาจะหมดสิ้น จึงอธิษฐานขอพรอย่างเดียว แต่วิถีชีวิตคนเหล่านี้ยังห่างไกลจากผู้เชื่อที่พระองค์ปรารถนา เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมักขาดสันติสุข

การเป็นคริสเตียนหมายถึงการเปลี่ยนความคิดทัศนคติ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นอย่างสาวกพระคริสต์ แน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์ต้องใช้เวลาเติบโตฝ่ายวิญญาณ ในเบื้องต้นต้องมีท่าทีอยากรู้จักพระเจ้า พยายามหาทางที่จะรู้เรื่องพระเยซูมากขึ้น รับการสอน ต้องการเป็นผู้เชื่ออย่างที่พระองค์ต้องการ ถ้ามีท่าทีเข่นนี้พระเจ้าจะคอยช่วยเหลือให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอน

จงเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนอย่างครบถ้วนแล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน ใช้เวลารับใช้พระเจ้าดีกว่าเสียเวลากลุ้มใจคิดกังวลทั้งวันทั้งคืน 

-----------------------