บทความ

บทความแนะนำ

Ep17 พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์อย่างไร

พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์ ปลดปล่อยให้เป็นไท ด้วยการที่พระองค์เข้ามาดูแลชีวิตผู้เชื่อ นำทิศนำทาง ปกป้องให้ผ่านพ้นอันตราย จนได้รับชีวิตนิรันดร์ ขอเพียงผู้เชื่อ “ติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง ตั้งใจอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” เพียงเท่านี้ก็พ้นจากทุกข์นิรันดร์             โลกนี้เป็นโลกแห่งความบาป สังคมบาป มนุษย์ทำบาปต่อกันและกัน ทำร้ายกัน บีบบังคับกดขี่ เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย พระเจ้าเข้ามาช่วยปลดปล่อยคนของพระองค์จากความทุกข์ต่างๆ             ความทุกข์รวมถึงความขัดสนฝ่ายวิญญาณ ความยากลำบากในสงครามฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยง จะเลี้ยงดูเยียวยา สั่งสอนว่ากล่าว ปกป้องคนของพระองค์             อ่าน สดด. 23 สดด. 23:1-4 1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ 3 ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธาร

บทเรียน 13 ผู้เชื่อผู้มีปัญญาของพระเจ้าจากโยบบทที่ 34