บทความ

บทความแนะนำ

Ep13 คริสเตียนควรทำอย่างไรเมื่อทำบาปซ้ำซาก

ที่ถูกต้องคือสารภาพบาปแล้วแสวงหาใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อจะได้รับกำลัง จิตวิญญาณฟื้นฟู มีพลังที่จะเอาชนะบาป เติบโตเข้าใกล้ความไพบูลย์มากขึ้น ไม่มีผู้ใดแก้ตัวได้ว่าไม่ทำบาป: โยบ. 34:31-33 31 " เพราะมีผู้ใดร้องทูลพระเจ้าว่า "ข้าพระองค์ได้รับการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์จะไม่ทำผิดต่อไปอีก “Suppose someone says to God, ‘I am guilty but will offend no more. 32 ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ถ้าข้าพระองค์กระทำบาปชั่ว ข้าพระองค์จะไม่กระทำอีก" Teach me what I cannot see; if I have done wrong, I will not do so again.’ 33 การตอบสนองของพระองค์จะต้องเป็นอย่างที่ท่านต้องการหรือ ท่านจึงไม่รับ ท่านเองต้องเลือก และไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ก็พูดไปเถิด Should God then reward you on your terms, when you refuse to repent? You must decide, not I; so tell me what you know.             พระเจ้าทรงตีสอนผู้เชื่อเมื่อเขาทำผิดบาป ด้วยหวังว่าเขาจะรู้ตัว ยอมรับและกลับใจ ทรงทำเช่นนี้กับผู้เชื่อทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น             ไม่มีใครสมบูรณ์ ผู้เชื่

บทเรียน 12 คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับความรอดผ่านความเชื่อ

Ep12 เริ่มต้นด้วยพระคุณแล้วเป็นความรัก

Ep11 Bible คู่มือแห่งชีวิต

บทเรียน 8 วิถีรักษาความบริสุทธิ์ชอบธรรมจากโยบ.31