บทความ

บทความแนะนำ

Ep18 ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่

ผลของการ “กลับใจ” กับ “ไม่กลับใจ” แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางหนึ่งคือความเจริญรุ่งเรือง ( prosperity ) อีกทางคือถูกทำลาย ถ้าเลือกพระเจ้าคือเลือกความยั่งยืน ผู้เชื่อศรัทธาจะเข้าใจ ยิ่งเปลี่ยนชีวิตเท่าใด ยิ่งเข้าใจชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไป             การเชื่อศรัทธาพระเจ้ากับการกลับใจใหม่เป็นเรื่องเดียว แสดงถึงการยอมรับพระองค์ ตั้งใจดำเนินชีวิตในความชอบธรรมตามน้ำพระทัย การเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ปากพูดว่าตัวเองเป็นคริสเตียน หรือคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้า แต่ภายในไม่เปลี่ยนด้วยฤทธิ์เดชพระคุณ คนที่เปลี่ยนจริงจะยิ่งสัมผัสพระเจ้ามากขึ้น             โยบ. 36:11-12 อธิบายผลลัพธ์ของการกลับใจหรือไม่กลับใจแบบรวบย่อ ดังนี้ โยบ. 36:11-12 11 ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟังและปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วย ความสุขใจ If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. 12 แต่ถ้าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟัง เขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู้ But if they do not listen, they will perish

Ep17 พระเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์อย่างไร

บทเรียน 13 ผู้เชื่อผู้มีปัญญาของพระเจ้าจากโยบบทที่ 34