ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

กฎหมายป่าไม้ไทยที่ควรรู้

 


ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน

พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

            มาตรา ๕๐  ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัดการป่าชุมชนที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้

            (๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน

            (๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ทำได้ในบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ทำได้ตามความจำเป็นเพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น

            (๓) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่นในป่าชุมชนให้ทำได้ตามความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น

            การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยระเบียบดังกล่าวจะกำหนดข้อห้ามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดหรือประเภทใด หรือกำหนดให้การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนชนิดใด ประเภทใด หรือกรณีใด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดด้วยก็ได้

วิเคราะห์ : ถ้าชุมชนมีการบริการจัดการที่ดี ตั้งโรงธรรมไม้ จะสามารถสร้างบ้าน เก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ ปลูกพริกปลูกมะละกอกินในชุมชน ลดรายจ่าย และอาจสร้างรายได้จากการทำปุ๋ยอินทรีย์ เผาถ่าน ขายพันธุ์ไม้ ฯลฯ ทุกวันนี้บางคนมีไร่เดียวสองไร่ ถ้ามีป่าชุมชนจะช่วยได้อีกทาง 

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจะรุนแรงกว่านี้ แรงงานที่อาศัยค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ยาก (ลำบาก) ขึ้นทุกที เพราะราคาสินค้าค่าครองชีพไปไวกว่า หนี้สินมีแต่จะมากขึ้น ทางออกของคนกลุ่มนี้คือหันเข้าหาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีชีวิตที่เป็นสุขและยั่งยืนมากกว่า

ในกรณีที่เลวร้ายสุดคือ รัฐประสบปัญหารุมเร้าหลายด้าน การเมืองไม่มั่นคง ความช่วยเหลือจากรัฐไม่เพียงพอ พวกที่หวังพึ่งรัฐจึงเป็นพวกที่ฉลาดน้อยสุด 

ไม้ทุกชนิดที่ปลูกเองหรืออยู่ในพื้นที่ของตนไม่เป็นไม้หวงห้าม

จาก พรบป่าไม้ 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF

“มาตรา ๗ ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม”

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป