ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

อี-คอมเมิร์ซที่เชื่อมโยงทั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ในที่ประชุมเอเปก ลีเซียนลุง (Lee Hsien Loong) นายกฯ สิงคโปร์แสดงวิสัยทัศน์ว่าประชาคมอาเซียนควรสร้างเครือข่ายอี-คอมเมิร์ซ (e-commerce frameworks) ขีดความสามารถทางไซเบอร์ และเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ (smart cities) ที่เชื่อมโยงทั่วอาเซียน
นายกฯ ลีกล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว โดยเฉพาะอี-คอมเมิร์ซกับเมืองอัจฉริยะ
อาเซียนสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน หากร่วมมือกันอย่างจริงจัง ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนจะเพิ่มขึ้น 500 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
ชมคลิปสั้น 2 นาที https://youtu.be/0SyudXk67gQ
แผนแม่บทของสิงคโปร์ :
            กันยายน 1998 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนแม่บทอี-คอมเมิร์ซของตน เป้าหมายคือผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจกับประชาชน ดึงดูดการค้าอี-คอมเมิร์ซจากต่างประเทศ
            แผนดังกล่าวชื่อว่า Electronic Commerce Plan ให้ประเทศเป็นฮับอี-คอมเมิร์ซระหว่างประเทศ (international e-commerce hub) ด้วยความคิดว่าเป็นโอกาสใหม่ของประเทศ ภาคธุรกิจสามารถเจาะเข้าตลาดใหม่ๆ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา
            ในการนี้รัฐบาลจะพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ผลักดันให้บริษัทเอกชนมียุทธศาสตร์ด้านอี-คอมเมิร์ซ ให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์จากบริการดังกล่าว ให้เป็นวิถีการใช้ชีวิตใหม่อย่างหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย สถานศึกษาต่างๆ สอนเรื่องเหล่านี้ ปรับปรุงกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
            ถ้านับจากแผนแม่บท 1998 บัดนี้ สิงคโปร์เดินหน้าสู่สังคมอี-คอมเมิร์ซ 19 ปีเต็มแล้ว

ประชาคมอาเซียนกำลังจะก้าวสู่อี-คอมเมิร์ซ :
ปีหน้า (2018) สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียน คาดว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มตัว เป็นไปได้ว่าในปีหน้าอาเซียนจะประกาศแผนเชื่อมโยงอี-คอมเมิร์ซของประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก หนึ่งในนั้นคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้ลึกซึ้งและครอบคลุมกว่าเดิม ประกอบด้วยแผนต่างๆ มากมายทั้งแผนที่มีอยู่เดิมกับแผนจากความคิดริเริ่มใหม่ๆ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานผลิตเดียว (single market and production base) เอื้ออำนวยให้ 1)สินค้าเคลื่อนย้ายโดยเสรี 2)บริการเคลื่อนย้ายโดยเสรี 3)การลงทุนโดยเสรี 4)ทุนเคลื่อนย้ายโดยเสรี และ 5)แรงงานมีฝีมือเคลื่อนย้ายโดยเสรี

แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน :
ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อพฤศจิกายน 2017 แถลงการณ์หลังการประชุมเอ่ยถึง “แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน” (ASEAN Work Programme on e-Commerce) แผนนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2015 เป็นส่วนหนึ่งของ AEC Blueprint 2025
แผนงานด้าน e-Commerce มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อ e-Commerce
ดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ (Broadband Infrastructure) ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค และการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเพื่อที่เอื้ออำนวยต่อe-Commerce โดยการจัดทำกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร
โดยการเสริมสร้างทักษะด้าน e-Commerce ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย และองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลผู้บริโภค การให้ความรู้แก่ SMEs และสาธารณชนเกี่ยวกับการน าอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
(3) การคุ้มครองผู้บริโภค
ดำเนินการใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ การพิจารณาเรื่อง e-Commerce ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาจรรยาบรรณสำหรับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) / การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
(4) การปรับปรุงกรอบกฎหมายด้าน e-Commerce ให้มีความทันสมัย
ดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การปรับปรุงกรอบกฎหมายด้าน e-Commerce ให้มีความทันสมัย และการสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับกฎหมาย /กฎระเบียบด้าน e-Commerce โดยการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
(5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาหลักการด้าน การคุ้มครอง/ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำมาตรฐานการยอมรับร่วม (MRAs) ในด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตน และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้าน การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ (Cyber Security)
(6) ระบบการชำระเงิน
การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบการชำระเงินที่มีความปลอดภัย โดยการพัฒนากรอบกฎหมายที่ครอบคลุมหลักการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
(7) การอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม e-Commerce
การกำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม e-Commerce โดยการปรับกระบวนการด้านศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าที่ซื้อขายผ่านระบบ e-Commerce ทางบกและอากาศให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น
(8) การจัดทำกรอบการดำเนินการด้าน e-Commerce ของอาเซียน โดยกำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 (2019)
จะเห็นว่าอาเซียนกำลังเร่งรีบและจริงจังกับแผนอี-คอมเมิร์ซ

โลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภูมิภาคอาเซียนหนีไม่พ้นทิศทางนี้ ไม่ช้าก็เร็ว ประชาคมอาเซียนจะประกาศแผนเศรษฐกิจดิจิทัลของตัวเอง
ผลลัพธ์คือภาครัฐจะดำเนินนโยบายที่สนับสนุนแผนอาเซียน ภาคเอกชนเดินหน้าในทิศทางเดียวกัน สู่สังคมการซื้อขายด้วยอี-คอมเมิร์ซ เป็นสังคมไร้เงินสด และอื่นๆ
จะเห็นว่า แรงผลักดันทั้งจากภายในภายนอกประเทศกำลังแรงขึ้นทุกที
ผู้เตรียมพร้อมและใช้ก่อนเป็นผู้ได้ประโยชน์ก่อน ดังเช่น สิงคโปร์ที่รัฐบาลผลักดันอย่างจริงจังมาแล้วถึง 19 ปีเต็ม และกำลังจะผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
14 พฤศจิกายน 2017
(ปรับปรุง 17 พฤศจิกายน 2017)
ชาญชัย คุ้มปัญญา
----------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง :
จีนกำลังเคลื่อนตัวสู่สังคมไร้เงินสด เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ อันเป็นแนวทางเศรษฐกิจโลก ไม่ช้าก็เร็วประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเป็นสังคมไร้เงินสด
บรรณานุกรม :
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2015). แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน. Retrieved from http://www.dtn.go.th/files/ASEAN/e-Commerce.pdf
2. ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360°. (2555, พฤษภาคม). กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. Retrieved from http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/books/asian/007.pdf
3. E-commerce frameworks, ASEAN network of smart cities on the cards: PM Lee. (2017, November 14). Channel NewsAsia. Retrieved from http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/lee-hsien-loong-asean-e-commerce-frameworks-smart-cities-9404396
4. FULL TEXT: Chairman’s statement for the 31st ASEAN Summit. (2017, November). Philstar Global. Retrieved from http://www.philstar.com/headlines/2017/11/16/1759486/full-text-chairmans-statement-31st-asean-summit
5. Info-communications Media Development Authority. (2017, November 3). Singapore Launches Electronic Commerce Masterplan. Retrieved from https://www.imda.gov.sg/about/newsroom/archived/ida/media-releases/1998/20050726105559
-----------------------------

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป