ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

อี-คอมเมิร์ซที่เชื่อมโยงทั้งอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ในที่ประชุมเอเปก ลีเซียนลุง (Lee Hsien Loong) นายกฯ สิงคโปร์แสดงวิสัยทัศน์ว่าประชาคมอาเซียนควรสร้างเครือข่ายอี-คอมเมิร์ซ (e-commerce frameworks) ขีดความสามารถทางไซเบอร์ และเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ (smart cities) ที่เชื่อมโยงทั่วอาเซียน
นายกฯ ลีกล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว โดยเฉพาะอี-คอมเมิร์ซกับเมืองอัจฉริยะ
อาเซียนสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน หากร่วมมือกันอย่างจริงจัง ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนจะเพิ่มขึ้น 500 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
ชมคลิปสั้น 2 นาที https://youtu.be/0SyudXk67gQ
แผนแม่บทของสิงคโปร์ :
            กันยายน 1998 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนแม่บทอี-คอมเมิร์ซของตน เป้าหมายคือผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจกับประชาชน ดึงดูดการค้าอี-คอมเมิร์ซจากต่างประเทศ
            แผนดังกล่าวชื่อว่า Electronic Commerce Plan ให้ประเทศเป็นฮับอี-คอมเมิร์ซระหว่างประเทศ (international e-commerce hub) ด้วยความคิดว่าเป็นโอกาสใหม่ของประเทศ ภาคธุรกิจสามารถเจาะเข้าตลาดใหม่ๆ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา
            ในการนี้รัฐบาลจะพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ผลักดันให้บริษัทเอกชนมียุทธศาสตร์ด้านอี-คอมเมิร์ซ ให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์จากบริการดังกล่าว ให้เป็นวิถีการใช้ชีวิตใหม่อย่างหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย สถานศึกษาต่างๆ สอนเรื่องเหล่านี้ ปรับปรุงกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
            ถ้านับจากแผนแม่บท 1998 บัดนี้ สิงคโปร์เดินหน้าสู่สังคมอี-คอมเมิร์ซ 19 ปีเต็มแล้ว

ประชาคมอาเซียนกำลังจะก้าวสู่อี-คอมเมิร์ซ :
ปีหน้า (2018) สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียน คาดว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มตัว เป็นไปได้ว่าในปีหน้าอาเซียนจะประกาศแผนเชื่อมโยงอี-คอมเมิร์ซของประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก หนึ่งในนั้นคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้ลึกซึ้งและครอบคลุมกว่าเดิม ประกอบด้วยแผนต่างๆ มากมายทั้งแผนที่มีอยู่เดิมกับแผนจากความคิดริเริ่มใหม่ๆ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานผลิตเดียว (single market and production base) เอื้ออำนวยให้ 1)สินค้าเคลื่อนย้ายโดยเสรี 2)บริการเคลื่อนย้ายโดยเสรี 3)การลงทุนโดยเสรี 4)ทุนเคลื่อนย้ายโดยเสรี และ 5)แรงงานมีฝีมือเคลื่อนย้ายโดยเสรี

แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน :
ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อพฤศจิกายน 2017 แถลงการณ์หลังการประชุมเอ่ยถึง “แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน” (ASEAN Work Programme on e-Commerce) แผนนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2015 เป็นส่วนหนึ่งของ AEC Blueprint 2025
แผนงานด้าน e-Commerce มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อ e-Commerce
ดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ (Broadband Infrastructure) ให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค และการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเพื่อที่เอื้ออำนวยต่อe-Commerce โดยการจัดทำกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร
โดยการเสริมสร้างทักษะด้าน e-Commerce ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านกฎหมาย/บังคับใช้กฎหมาย และองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลผู้บริโภค การให้ความรู้แก่ SMEs และสาธารณชนเกี่ยวกับการน าอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
(3) การคุ้มครองผู้บริโภค
ดำเนินการใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ การพิจารณาเรื่อง e-Commerce ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาจรรยาบรรณสำหรับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) / การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
(4) การปรับปรุงกรอบกฎหมายด้าน e-Commerce ให้มีความทันสมัย
ดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ การปรับปรุงกรอบกฎหมายด้าน e-Commerce ให้มีความทันสมัย และการสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับกฎหมาย /กฎระเบียบด้าน e-Commerce โดยการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
(5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาหลักการด้าน การคุ้มครอง/ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำมาตรฐานการยอมรับร่วม (MRAs) ในด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตน และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้าน การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ (Cyber Security)
(6) ระบบการชำระเงิน
การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระบบการชำระเงินที่มีความปลอดภัย โดยการพัฒนากรอบกฎหมายที่ครอบคลุมหลักการรักษาความปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
(7) การอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม e-Commerce
การกำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรม e-Commerce โดยการปรับกระบวนการด้านศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าที่ซื้อขายผ่านระบบ e-Commerce ทางบกและอากาศให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น
(8) การจัดทำกรอบการดำเนินการด้าน e-Commerce ของอาเซียน โดยกำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 (2019)
จะเห็นว่าอาเซียนกำลังเร่งรีบและจริงจังกับแผนอี-คอมเมิร์ซ

โลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภูมิภาคอาเซียนหนีไม่พ้นทิศทางนี้ ไม่ช้าก็เร็ว ประชาคมอาเซียนจะประกาศแผนเศรษฐกิจดิจิทัลของตัวเอง
ผลลัพธ์คือภาครัฐจะดำเนินนโยบายที่สนับสนุนแผนอาเซียน ภาคเอกชนเดินหน้าในทิศทางเดียวกัน สู่สังคมการซื้อขายด้วยอี-คอมเมิร์ซ เป็นสังคมไร้เงินสด และอื่นๆ
จะเห็นว่า แรงผลักดันทั้งจากภายในภายนอกประเทศกำลังแรงขึ้นทุกที
ผู้เตรียมพร้อมและใช้ก่อนเป็นผู้ได้ประโยชน์ก่อน ดังเช่น สิงคโปร์ที่รัฐบาลผลักดันอย่างจริงจังมาแล้วถึง 19 ปีเต็ม และกำลังจะผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
14 พฤศจิกายน 2017
(ปรับปรุง 17 พฤศจิกายน 2017)
ชาญชัย คุ้มปัญญา
----------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง :
จีนกำลังเคลื่อนตัวสู่สังคมไร้เงินสด เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ อันเป็นแนวทางเศรษฐกิจโลก ไม่ช้าก็เร็วประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเป็นสังคมไร้เงินสด
บรรณานุกรม :
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2015). แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน. Retrieved from http://www.dtn.go.th/files/ASEAN/e-Commerce.pdf
2. ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360°. (2555, พฤษภาคม). กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. Retrieved from http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/books/asian/007.pdf
3. E-commerce frameworks, ASEAN network of smart cities on the cards: PM Lee. (2017, November 14). Channel NewsAsia. Retrieved from http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/lee-hsien-loong-asean-e-commerce-frameworks-smart-cities-9404396
4. FULL TEXT: Chairman’s statement for the 31st ASEAN Summit. (2017, November). Philstar Global. Retrieved from http://www.philstar.com/headlines/2017/11/16/1759486/full-text-chairmans-statement-31st-asean-summit
5. Info-communications Media Development Authority. (2017, November 3). Singapore Launches Electronic Commerce Masterplan. Retrieved from https://www.imda.gov.sg/about/newsroom/archived/ida/media-releases/1998/20050726105559
-----------------------------

ความคิดเห็น

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ

บัตรสุขภาพ สบายกาย สบายใจ
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แพ็กเกจตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ ส่วนลดค่ายา

ประกันภัยเบาหวาน Protect

ประกันภัยเบาหวาน Protect
สนใจคลิก

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market

ซื้อขายรถมือสองออนไลน์กับ 724 Market
สนใจคลิก

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"

คุยกับ "พลังบวกสร้างชาติ" ได้ที่ห้องไลน์ "รอบวันสถานการณ์โลก"
คลิกที่รูปครับ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ประกันทุกชั้น ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป